การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง สมศ. และหน่วยงาน Taiwan Assessment and Evaluation Association (TWAEA) ไต้หวัน และการประชุมปรึกษาหารือเรื่องการรับรองมาตรฐานร่วมของสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (Joint-Accreditation)
2017-09-22

การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง สมศ. และหน่วยงาน Taiwan Assessment and Evaluation Association (TWAEA) ไต้หวัน และการประชุมปรึกษาหารือเรื่องการรับรองมาตรฐานร่วมของสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (Joint-Accreditation)

          วันที่ 20 กันยายน 2560 รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำนวยการ สมศ. และ Dr.Shen-Li Fu ประธานกรรมการบริหาร TWAEA ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อความร่วมมือด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาระหว่าง สมศ. และหน่วยงาน TWAEAณ โรงแรม Okura Prestige Taipei  

          หน่วยงาน Taiwan Assessment and Evaluation Association (TWAEA) เป็นหน่วยงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นในปี 2546 ในฐานะองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร ซึ่งจัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้และรูปแบบการประเมินคุณภาพในไต้หวัน ทั้งนี้ สมศ. และ TWAEA ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือตั้งแต่ปี 2556 และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของทั้งสองฝ่ายอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจเรื่องการรับรองมาตรฐานร่วม (Joint-Accreditation) ด้านการอาชีวศึกษาในปี 2558

          ในโอกาสที่คณะผู้แทน สมศ. ไปเยือนหน่วยงาน TWAEA ในครั้งนี้ ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำนวยการ สมศ. นายเอกพงษ์ เลาหะเทียนสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส และนางสาวปัทมา สินธุ์จำปาศักดิ์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมปรึกษาหารือด้านการดำเนินโครงการรับรองมาตรฐานร่วม (Joint-Accreditation) ด้านการอาชีวศึกษาร่วมกับผู้แทนของ TWAEA ได้แก่ Dr.Shen-Li Fu ประธานกรรมการบริหาร Ms. Shu-Yuan Wu เลขาธิการ Ms. Ying-Li Chou ผู้ช่วยเลขาธิการ และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ของ TWAEAโดยทั้งสองฝ่ายมุ่งหวังว่าจะมีการดำเนินการรับรองมาตรฐานสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาร่วมกันอย่างน้อยประเทศละ 1 แห่งภายในปี 2561 และเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะมีส่วนส่งเสริมให้สถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษามีความคาดหวังที่จะยกระดับคุณภาพสู่ความเป็นสากลต่อไป รวมทั้งจะมีการขยายโครงการรับรองมาตรฐานร่วม (Joint-Accreditation) ในระดับอุดมศึกษาต่อไป